วัฒนธรรม

เป็นความรับผิดชอบของเราในการจัดหาโซลูชันระบบไฟ LED แบบมืออาชีพให้กับลูกค้า มุ่งเน้นความต้องการของตลาด และตามลักษณะการใช้งานของตลาดต่างๆ รวมกับข้อดีของ LED เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นไฟ LED ที่หลากหลาย และได้เปลี่ยนหลอดไฟแบบเดิม ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์แสงสว่างหลักของตลาด

about (3)

1. ปรัชญาบริษัท

แสงสว่างทำให้ชีวิตดีขึ้น

2. ภารกิจของบริษัท

สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างคุณภาพสูง เป็นมืออาชีพ และแข่งขันได้

3. ค่านิยมของบริษัท

จริงใจและเชื่อถือได้ ชอบธรรมและเป็นมิตร

อุทิศและมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ

ทำงานหนักและขยันหมั่นเพียร เปิดกว้างและกล้าได้กล้าเสีย

สมัครใจและมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติและมุ่งเน้น